tôi vào không thấy có dữ liệu nào, nhờ nbc xem lại giúp