Thầy ơi cho em hỏi câu hỏi như sau:
- Trong đồ án cầu thép khi ta tính các đặc trưng hình học của các tiết diện , nếu phía mút thừa (dần biên) mặt cắt ngang khác so với dầm bên trong . Như vậy các...