1. Tính lưu lượng dòng chảy Q0, biết lượng mưa X0 = 2400 (mm), diện tích của lưu vực F = 2000(km2) và hệ số dòng chảy a0 = 0,5.