Tìm vết của mặt phẳng tạo bởi 2 đt a,b
Câu 1:
http://ne8.upanh.com/b1.s4.d4/b9dd67470b99136b363ffe536e927f65_37269218.b1.png
Câu 2:...