bài viết hay cám ơn bạn đã chia sẻ từ trước giờ mình down bằng torrent nhiều mà cũng chưa đọc các khái niệm ntn :D