Search:

Type: Posts; User: annihilator8683

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Xin giúp đỡ dịch một số thuật ngữ vật liệu xây dựng

    Vấn đề là tôi phải dịch một tập tài liệu về chất kết dính polymer và bitum, trong khi tôi không phải dân xây dựng. Vì thế, có những thuật ngữ mà dân ngoại đạo như tôi đành chịu, không thể chọn dùng...
  2. Xin anh em giúp dịch một số thuật ngữ về VLXD

    Vấn đề là tôi phải dịch một tập tài liệu về chất kết dính polymer và bitum, trong khi tôi không phải dân xây dựng. Vì thế, có những thuật ngữ mà dân ngoại đạo như tôi đành chịu, không thể chọn dùng...
Results 1 to 2 of 2