Search:

Type: Posts; User: nvc007

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Học tiếng Anh trên lớp một cách chủ động và tích cực

    Tham gia một cách tích cực vào các cuộc thảo luận trên lớp có thể giúp chúng ta học được cách biến những quan điểm cá nhân mang tính trực giác thành những lập luận thông minh, học cách trình bày...
  2. Phát âm tiếng Anh quan trọng ở điểm nào

    Một người được coi là có phát âm chuẩn khi anh ta có thể phát âm đúng trọng âm, ngữ điệu của những từ đơn lẻ cũng như những đơn vị ngôn ngữ lớn hơn từ như cụm, câu, đoạnv.v… Nói cách khác, phát âm...
Results 1 to 2 of 2