Nói như bạn thì làm gì còn bạn nữ nào dám học ngành này nữa chứ.