Search:

Type: Posts; User: sachviet

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Bán sách định mức dự toán xây dựng công trình 2012

    Ngày 26/12/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1091/QĐ-BXD về công bố định mức dự toán Phần Xây dựng (sửa đổi ,bổ sung) định mức số 1776/QĐ/BXD ngày 16/08/2007. Tập định mức này dày 550...
  2. tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng giao thông 2012

    uyển tập tiêu chuẩn xây dựng các công trình giao thông được xuất bản bao gồm các tiêu chuẩn hiện đang áp dụng trong ngành xây dựng. Tuyển tập được chia thành 3 tập sắp xếp theo thứ tự từ tập 1 đến...
Results 1 to 2 of 2