GIÚP THEO YÊU CẦU CỦA BẠN
tại H4 lập hàm 10600
=IF(H3="VUNG I",VLOOKUP($G$4,C3:D9,2,0),IF(H3="VUNG II",VLOOKUP($G$4,C11:D17,2,0),IF(H3="VUNG III",VLOOKUP($G$4,C19:D25,2,0))))
tại H3 chọn vùng, tại...