Em đang thiết kế tuyến đường đi qua có vài đoạn qua cùng ao hồ hiện trạng có các thông số như sau:
- Vtk=40km/h; Bnền=9.5m; Bmặt =7.5m; mặt đường BTNC
- Chiều cao đắp đoạn cao nhất là 4,5m(L=30M)...