Các bạn nên đọc quy trình 22TCN -246-98 Trong mục 5.8 và 5.9 nói rất rõ về điều này. '' Nếu thi công lớp dưới xong nhưng chưa có điều kiện thi công ngay lớp trên thì phải tiến hành bảo dưỡng ít...