Lu ơi là lu, chạy gì chậm rì, khổ cái thân tôi
lu rung là nó rung
lu bánh hơi là lu bánh lốp