Dạ , kính mong thầy cô chỉ em với. Em làm DATN đường 2lớp CPDD và 2lớp BT nhựa, mà lớp móng dưới CPDD 37.5, tại lúc đầu không đọc kỷ tiêu chuẩn nên em làm dày 20cm. theo tiêu chuẩn 22tcn 334-06 thì...