Vừa qua, viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng đã hoàn tất Dự thảo "Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng".

Để hoàn chỉnh Dự thảo lần cuối trước khi ban hành. Bộ Xây dựng đề nghị Quí Bạn đọc, Cơ quan, Tổ chức ... nghiên cứu nội dung của bản dự thảo "Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây" và gửi các ý kiến góp ý trực tiếp Trên trang Web www.moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 25/01/2009.

Mặc dù mới chỉ là Dự thảo, nhưng đây là việc tổng hợp những số liệu về các điều kiện tự nhiên (thời tiết, khí hậu...) rất quan trọng; phục vụ rất tốt cho việc làm các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp mà trước đây chúng ta phải rất vất vả tìm kiếm. Hoan nghênh Bộ Xây dựng!

Mời mọi người tải về tại đây.