Trưởng Khoa: TS. PHAN CAO THỌ

 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng mọi hoạt động của Khoa.
 • Phụ trách trực tiếp công tác tổ chức nhân sự, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và công tác thi đua khen thưởng.
 • Phụ trách công tác đào tạo hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ liên thông.
 • Phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ và hợp tác quốc tế.
 • Phụ trách công tác đào tạo sau đại học.
 • Xây dựng chiến lược phát triển Khoa.


Phó trưởng Khoa: Th.S VÕ ĐỨC HOÀNG

 • Phụ trách trực tiếp công tác xây dựng cơ sở vật chất: Hệ thống các phòng thí nghiệm, thiết bị nhà xưởng, kiểm kê tài sản, vật tư thiết bị thí nghiệm và hệ thống phòng làm việc Khoa, Bộ môn, các thiết bị văn phòng.
 • Phụ trách công tác xây dựng các dự án tăng cường năng lực hoạt động các phòng thí nghiệm.
 • Phụ trách công tác kiểm định đảm bảo chất lượng theo ISO.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.


Phó trưởng Khoa: Th.S NGUYỄN VĂN MỸ

 • Phụ trách trực tiếp công tác quản lý sinh viên, an ninh trật tự và công tác giáo viên chủ nhiệm.
 • Phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 • Phụ trách hệ thống website cauduongbkdn.com.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.