Hội đồng Khoa học khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2009-2014 bao gồm 9 thành viên: