Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.

* Chi tiết toàn văn bản:
Thông tư số 08/2011/TT-BXD

Mẫu hợp đồng hướng dẫn tư vấn xây dựng

Nguồn congdongthongminh.com