tình hình la bị thiếu mất 1 buổi thí nghiệm môn cơ học đất, buổi đầu. Đã 2 lần lên xin cô học nhóm khác nhưng bị từ chối, với lại nhóm mình hôm đó cũng có 10 ng kô đi!

cô bảo là xin phòng đào tạo, nhưng không biết thủ tục sao cả!hic
chắc cũng có nhiều bạn giống mình, các anh khóa trướ ai bị như thế rồi tư vấn cho em với! các thầy cô góp ý giùm em!
bình thường thầy cô cho vào nhóm khác học mà!
thanks all!