Đây là một số văn bản liên quan đến đầu tư XDCB
http://www.mediafire.com/?dboyqm2i0a6n9gk