Tìm vết của mặt phẳng tạo bởi 2 đt a,b
Câu 1:

Câu 2: