Thầy ơi cho em hỏi kỳ 1 đã có danh sách học bổng chưa thầy?
Kỳ trước em học có 14 chỉ, trong đó có 3 chỉ tttn. Là kỳ cuối nên chỉ học có 11 tc, em không biết trường hợp của em có được xét học bổng không thầy?