Đây là blog tập hợp khá tốt các thuật ngữ Anh Việt liên quan về cầu đường thu thập được trong quá trình làm dự án và các tài liệu khác.

Chia sẻ để các bạn cùng tham khảo. Mời vào: http://englishlink.wordpress.com. Thanks