ai có các DA có khổ cầu trên cho em xin với.
địa chỉ mail: cuongnv076@gmail.com.
cảm ơn các anh.