Các bạn giải thich giúp mình tại sao búa dizel khó nổ khi đóng cọc trên nền đất yếu?
CẢM ƠN