Em có 1 bài tập cho số liệu như sau: góc Ɵ = 12o27', R= 320m. Cho k = 5m, tính và bố trí cọc chi tiết trên đường cong tròn. Nếu tính theo công thức số cọc bố trí trên 1/2 đường cong: n=K/2k thì ra n= 6.9... => 6 cọc, còn nếu tính theo công thức số cọc chi tiết cần bố trí trên toàn bộ đường cong thì n= K/k = 13,... => 13 cọc. Vậy bài này phải làm thế nào ạ? em đang thắc mắc vấn đề này. Nhân tiện cho em hỏi luôn là số cọc chi tiết trên đường cong chuyển tiếp tính theo công thức n= L/k hay n=(L/k)-1 ạ?