Anh đang biên tập "Một số thuật ngữ địa chất công trình", chắc có liên quan đến "Tài liệu Tiếng Anh về khảo sát" như em cần.
Hy vọng sẽ xong trong 1 tuần nữa.