Thông báo thay đổi lịch thông 50% đồ án tốt nghiệp sang 8h ngày 22-11-2012 và điều chỉnh GVHD2 ở chuyên ngành đường (xem link đính kèm)
http://diemthi.cauduongbkdn.com/inde...9EQVROIDMxWDM=