Bạn nào có 20 TCN 71-77 Chỉ dẫn hàn cốt thép và chỉ tiết đặt sẵn trong kết cấu bê tông cốt thép cho minh xin với.
Mình tìm mãi trên mạng mà không có.xin cán ơn!