nhờ mấy mem cho mình xin cái tiểu chuẩn định hình cống tròn 86 với 05 hay 04 cũng được, thank