Chúng ta làm đồ án dùng ô tô có cần trục để vận chuyển đốt cống.
Thực tế hiện trường các kỹ sư sử dụng công nghệ cây nhà lá vườn.
Mời mọi người tham khảo (nhưng đừng đưa vào đồ án nhé)