ai có chỉ dẫn kỹ thuật số 778/1998/QD-BXD cho mình xin với (cám ơn nhiều)
(thiết kế thành phần cấp phối xi măng)