Results 1 to 1 of 1

Thread: Tổng hợp các QCVN,TCVN về công trình thủy lợi ban hành từ 2009-2012

 1. #1
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  05/12/11
  Posts
  2

  Default Tổng hợp các QCVN,TCVN về công trình thủy lợi ban hành từ 2009-2012

  1 QCVN 04 - 01: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi. 14TCN 171:2006
  2 QCVN 04 - 02: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi.
  3 QCVN 04 - 04: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật QPTL.D.3-74
  4 QCVN 04 - 05: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế TCXDVN285-2002
  5 TCVN 8213:2009 Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu 14TCN 112:2006
  6 TCVN 8214:2009 Thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình thuỷ lợi, thuỷ điện 14TCN 173:2006
  7 TCVN 8215:2009 Công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối 14TCN 100:2001
  8 TCVN 8216:2009 Thiết kế đập đất đầm nén 14TCN 157:2005
  9 TCVN 8217:2009 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phân loại 14TCN 123:2002
  10 TCVN 8218:2009 Bê tông thuỷ công -Yêu cầu kỹ thuật 14TCN 63:2002
  11 TCVN 8219:2009 Hỗn hợp bê tông thuỷ công và bê tông thuỷ công - Phương pháp thử 14TCN 65:2002
  12 TCVN 8220:2009 Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ dày danh định 14TCN 92:1996
  13 TCVN 8221:2009 Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích 14TCN 93:1996
  14 TCVN 8222:2009 Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu, xứ lý thống kê 14TCN 91:1996
  15 TCVN 8223:2009 Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh 14TCN 40:2002
  16 TCVN 8224:2009 Công trình thuỷ lợi - Các qui định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình 14TCN 22:2002
  17 TCVN 8225:2009 Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình 14TCN 102:2002
  18 TCVN 8226:2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000 14TCN 161:2005
  19 TCVN 8227:2009 Mối gây hại công trình đê, đập – Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại 14TCN 167:2006
  20 TCVN 8228:2009 Hỗn hợp bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật 14TCN 64:2002
  21 TCVN 8297:2009 Công trình thủy lợi - Đập đất – yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén 14TCN 20:2004
  22 TCVN 8298:2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép 14TCN 3:2006
  23 TCVN 8299:2009 Công trinh thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép 14TCN 117:1999
  24 TCVN 8300:2009 Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao 14TCN 192:2006
  25 TCVN 8301-2009 Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu vít – Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu 14TCN 190:2006
  26 TCVN 8302-2009 Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế 14TCN 87:2006
  27 TCVN 8303:2009 Quy trình sơ hoạ diễn biến lòng sông 14TCN 23:2002
  28 TCVN 8304:2009 Công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ lợi 14TCN 49:1986
  29 TCVN 8305:2009 Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu 14TCN 9:2003
  30 TCVN 8306:2009 Công trình thủy lợi - Kkích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước 32 TCN-C-3-74
  31 TCVN 8367:2010 Hệ thống công trình thủy lợi - Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước 14TCN 168:2006
  32 TCVN 8412:2010 Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành 14TCN 156:2005
  33 TCVN 8413:2010 Công trình thủy lợi - Vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê 14TCN 144:2004
  34 TCVN 8414:2010 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước 14TCN 55:1988
  35 TCVN 8415:2010 Công trình thủy lợi - Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều QP.TL -1-1-78
  36 TCVN 8416:2010 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin QP.TL -1-79
  37 TCVN 8417:2010 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện 14TCN 86:1991
  38 TCVN 8418:2010 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống 14TCN 44:1985
  39 TCVN 8419:2010 Công trình thuỷ lợi − Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ 14TCN 84-1991
  40 TCVN 8420:2010 Công trình thuỷ lợi − Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun 14TCN 81:1990
  41 TCVN 8421:2010 Công trình thuỷ lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu QP.TL -C1-78
  42 TCVN 8422:2010 Công trình thuỷ lợi - Thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công QP.TL -C5-75
  43 TCVN 8423:2010 Công trình thuỷ lợi − Trạm bơm tưới, tiêu nước − Yêu cầu thiết kế công trình thuỷ công HD.TL -C7-83
  44 TCVN 8477:2010 Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế 14TCN 195:2006
  45 TCVN 8478:2010 Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế 14TCN 186:2006
  46 TCVN 8479:2010 Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại 14TCN 182:2006
  47 TCVN 8480:2010 Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại 14TCN 83:1993
  48 TCVN 8481:2010 Công trình đê điều - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình 14TCN 65:2006
  49 TCVN 8635:2011 Công trình thủy lợi - Ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế chế tạo và kiểm tra. 14TCN 178 : 2006
  50 TCVN 8636:2011 Công trình thủy lợi - Đường ống áp lực bằng thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt. 32 TCN E5-74
  51 TCVN 8637:2011 Công trình thủy lợi - Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu. 14TCN 07 : 2006
  52 TCVN 8638:2011 Công trình thủy lợi - Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm. 14TCN 177 : 2006
  53 TCVN 8639:2011 Công trình thủy lợi - Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm. 14TCN 169 : 2006
  54 TCVN 8640:2011 Công trình thủy lợi - Máy đãng mở kiểu cáp – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu. 14TCN 189 : 2006
  55 TCVN 8641:2011 Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm. 14TCN 174 - 2006
  56 TCVN 8642:2011 Công trình thủy lợi - Yêu càu kỹ thuật thi công hạ chìm ống xi phông kết cấu thép. 14TCN 179:2006
  57 TCVN 8643:2011 Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới. 14TCN 175 - 2006
  58 TCVN 8644:2011 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan vữa gia cố đê. 14TCN 1-2004
  59 TCVN 8645:2011 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá. 14TCN 82-1995
  60 TCVN 8646:2011 Công trình thủy lợi - Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật. 14TCN 188 : 2006
  61 TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế TCVN 4118-1985
  62 TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế TCVN 4253-86
  63 TCVN 8718:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm
  64 TCVN 8719:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm 14 TCN 133 : 2005
  65 TCVN 8720:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm
  66 TCVN 8721:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm
  67 TCVN 8722:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm
  68 TCVN 8723:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm
  69 TCVN 8724:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm
  70 TCVN 8725:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng
  71 TCVN 8726:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm
  72 TCVN 8727:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm
  73 TCVN 8728:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường
  74 TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường
  75 TCVN 8730:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường
  76 TCVN 8731:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường 14 TCN 153:2006
  77 TCVN 8732:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa
  78 TCVN 8733:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng
  79 TCVN 8734:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá
  80 TCVN 8735:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm.
  81 TCVN 9137:2012 Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép 14 TCN 56-88
  82 TCVN 9138:2012 Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối
  83 TCVN 9139:2012 Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển - Yêu cầu kỹ thuật 14TCN 142 - 2004
  84 TCVN 9140:2012 Công trình thủy lợi - Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình QP.TL-2.70
  85 TCVN 9141:2012 Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí
  86 TCVN 9142:2012 Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển HD.TL-C-7-83
  87 TCVN 9143:2012 Công trình thủy lợi - Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá 14 TCN 58 - 88
  88 TCVN 9144:2012 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế âu tàu
  89 TCVN 9145:2012 Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép 14 TCN 34 - 85 (HD. TL - E-l-77)
  90 TCVN 9146:2012 Công trình thủy lợi - Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm QPTL-6-80
  91 TCVN 9147:2012 Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn
  92 TCVN 9148:2012 Công trình thủy lợi - Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan QT-TL-B-4-74
  93 TCVN 9149:2012 Công trình thủy lợi - Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan 14TCN 83-91
  94 TCVN 9150:2012 Công trình thủy lợi - Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - Yêu cầu thiết kế 14TCN 181:2006
  95 TCVN 9151:2012 Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu QP-TL-C-1-75
  96 TCVN 9152:2012 Công trình thủy lợi - Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi TCXD.57-73
  97 TCVN 9153:2012 Công trình thủy lợi - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất 20 TCN 74-87
  98 TCVN 9154:2012 Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi 14 TCN 32 - 85 (HD TL - C-3-77)
  99 TCVN 9155:2012 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất 14TCN 187-2006
  100 TCVN 9156:2012 Công trình thủy lợi - Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn QT-TL-B-5-74
  101 TCVN 9157:2012 Công trình thủy lợi - Giếng giảm áp - Yêu cầu thi công, kiểm tra và nghiệm thu 14TCN 101-2001
  102 TCVN 9158:2012 Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực 14TCN 198 - 2006
  103 TCVN 9159:2012 Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu 14TCN 90 -1995
  104 TCVN 9160:2012 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng 14TCN 57-88
  105 TCVN 9161:2012 Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu QPTL.D.1.82
  106 TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế 14TCN 43-85
  107 TCVN 9163:2012 Công trình thủy lợi - Bản vẽ cơ điện - Yêu cầu về nội dung 14TCN 170 - 2006
  108 TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh QPTL1-2-75
  109 TCVN 9165:2012 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật đắp đê QPTL. 1-72
  110 TCVN 9166:2012 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ 14 TCN 2-85
  111 TCVN 9167:2012 Công trình thủy lợi - Đất mặn - Quy trình rửa mặn 14TCN 53 - 1997
  112 TCVN 9168:2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa 14TCVN 61-92
  113 TCVN 9169:2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Quy trình tưới nhỏ giọt
  114 TCVN 9170:2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa  CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0907872213
  Last edited by longriver28284; 28/07/13 at 09:49 PM.

Similar Threads

 1. Tcvn năm 2012
  By tcvn in forum TCVN, TCXD, TCXDVN...
  Replies: 1
  Last Post: 21/05/13, 06:15 PM
 2. TCVN năm 2012
  By tcvn in forum Kỹ thuật - Công nghệ - Vật liệu
  Replies: 0
  Last Post: 20/03/13, 01:49 PM
 3. Tiêu chuẩn Thiết Kế Đường Ô Tô cao Tốc TCVN-5729-2012
  By BMCD-ENTER in forum T/C Thiết kế & thi công đường
  Replies: 2
  Last Post: 07/12/12, 12:05 AM
 4. TCVN 7378:2004 và QCVN 26:2010/BTNMT
  By hieuhvn in forum Hệ thống văn bản, tiêu chuẩn
  Replies: 0
  Last Post: 12/08/11, 12:43 PM
 5. Xin tiêu chuẩn TCVN 5403:1991, TCVN 5401:1991 và TCVN 205:1998
  By langthang09 in forum TCVN, TCXD, TCXDVN...
  Replies: 3
  Last Post: 04/10/10, 05:20 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •