Xin chào cả nhà. Xin lỗi vì mình đặt tít hơi gật gân nhé. Mình đang cần cuốn này gấp. Bạn nào có cuốn này không giúp minh với.