Đây là bản kiểm toán cột tròn, cột chữ nhật theo 3 tiêu chuẩn (22 TCN 272-05,ACI 318-05, TCVN 356-2005)

http://www.mediafire.com/download/fs...tieu_chuan.rar

http://www.mediafire.com/download/i1...0x40,8thep.rar