Dạ , kính mong thầy cô chỉ em với. Em làm DATN đường 2lớp CPDD và 2lớp BT nhựa, mà lớp móng dưới CPDD 37.5, tại lúc đầu không đọc kỷ tiêu chuẩn nên em làm dày 20cm. theo tiêu chuẩn 22tcn 334-06 thì khi lu 1 lớp bề dày max từ 15-18, min= 3Dmax=11.25. Em chọn lu luôn 1 lần 20cm để đẩy nhanh tiến độ thi công như thế có được không ạ? Mà theo tiêu chuẩn TCVN 8859-2011 không có đề cập đến chiều dày tối thiểu lu lèn, và mọi trường hợp không được vượt quá 18cm.