Đây là tài liệu tính cọc KN theo đất nền theo AASHtO LRFD 2007

http://www.4shared.com/office/dLUpJz...O_LRFD_20.html