Đây là các bản tính excel về cầu và các tài liệu các bạn có thể cần

http://www.4shared.com/folder/J9XvKD3_/gom_lai.html