Thầy Hoa thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án xây dựng cầu nhóm 91(tăng cường):
Thời gian : 13h30 ngày 22/5
Địa điểm : F108
Mấy bạn nhóm 91 đọc thông báo rồi đi bảo vệ cho đúng thời gian!