Anh em nào có lý thuyết tính toán ván khuôn - Xây dựng cầu cho mình xin với. Rất cảm ơn!