- Tập1: Cấu kiện cơ bản
Kế cấu bê tông cốt thép với tập 1 được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành xây dựng, cầu đường thủy lợi,..những kiến thức cơ bản về bản chất làm việc Cấu kiện cơ bản dưới đây đã hệ thống, tóm tắt phần lý thuyết cơ bản của bê tông cốt thép. Cung cấp những kiến thức một cách tổng quan khi thực hiện các bài toán tính cốt thép cho từng loại cấu kiện bằng các sơ đồ khối, giúp người học củng cố, nắm vững phần lý thuyết đã học để giải quyết được những bài toán đặt ra. Một số bài tập tiêu biểu mà thường hay gặp trong thực tế.
...

http://www.ebookbkmt.com/2016/01/sac...thep-full.html