Chương 1: Cơ sở quản lý kĩ thuật thi công
1.1 Mục đích ý nghĩa của thi công
1.2. Hệ thống tiêu chuẩn kĩ thuật thi công
1.3. Định mức kinh tế kỹ thuật - Dự toán
1.4. Sơ lược về trình tự xây dựng cơ bản
1.5. Tổ chức đấu thầu - Quản lý chất lượng
1.6. Chức trách kĩ sư
1.7. ISO 9000 và ngành xây dựng
1.8. Một số vấn đề tư vấn

Chương 2: Kế hoạch tổ chức thi công
2.1 Đặc điểm công tác thi công đờng
2.2 Nội dung chính về tổ chức thi công
2.3 Biểu đồ tiến độ thi công
2.4 Cung cấp, bảo quản vật liệu, vật tư
2.5. Báo cáo - thống kê số liệu
2.6. Quản lý máy, thiết bị thi công
2.7. An toàn lao động
2.8. Phòng thí nghiệm hiện trường
2.9 Khảo sát - Thiết kế thi công

...

http://www.ebookbkmt.com/2016/02/sac...-doan-hoa.html