Mình muốn xin 1 hồ sơ về cầu tạm dầm thép I tải trọng 40 l = 20 m