Các bạn cho mình hỏi dầm T nhịp 42m có thi công bằng tổ hợp dầm dẫn và giá pooctic được không!
Bạn nào có tài liệu thi công dầm T nhịp >35m cho mình xin tham khảo với!