Untitled.jpg
beducdamban.jpg

link tải về: http://ouo.io/GEh5Q7
gồm: cấu tạo bệ đúc, ván khuôn dầm bản và bptc cọc BTCT 300x300