Mọi người cho em hỏi với. em đag lam đồ án đường tuyến em qua sông, sông ở giữa 2 đường đồng mức 20. em xuất TDTN thì cao độ các cọc nó bằng 20 hết và điểm sông nó đâm 1 góc nhọn không biết phải xử lý thế nào? mong đc a e giúp đỡ