Lâu mới thăm lại diễn đàn, không ai quản lý, không sôi động như ngày xưa nữa. Buồn