Chủ đề WBS-Phần 3
Hiển thị của WBS (Scope of Work và Code) trên phần mềm QLDA

1. Trên phần mềm MS Project (hiện thị và chắc năng thay đổi Code)


2. Trên phần mềm Oracle Primavera (Hiện thị và chức năng thay đổi Code)


Các bạn hãy nhận xét về giao diện của 2 phần mềm này
Nguồn: https://www.facebook.com/MSProject.OraclePrimavera/