Có vấn đề về thí nghiệm CBR hiện trường mong các thầy, các bạn giải đáp giúp.
Dmax200 (vật liệu đá hộc hỗn hợp đắp nền đường) có thể thí nghiệm CBR hiện trường theo TCVN 8821:2011 được không. Trường họp này em chưa gặp.
Công thưc liên hệ giữa CBR-E0 theo 22TCN 211-06 có thể áp dụng được với loại vật liệu đá hộc này không.
Hiện tại chưa có tiêu chuẩn cho vật liệu đá hộc hỗn hợp đắp nền đường mong các thầy và các bạn trong diễn đàn giải đáp giúp.
Xin cảm ơn !